Get Adobe Flash player
NIEUWE WAARDEN – essay – Preview – Tijd voor de betekeniseconomie, het verhaal over onze economie dat ze je nooit vertellen De betekeniseconomie als broodnodig alternatief Wanneer het over economie gaat, lijken we wel makke schapen die braaf achter hun alwetende herder met de blauwe ogen aanlopen. We stellen geen vragen. We komen niet in opstand. We doen wat ons verteld wordt: zoveel mogelijk consumeren om een economische groei zonder einde te bewerkstelligen die de oplossing zal zijn voor al onze problemen. Kaj Morel is deze gang van zaken beu. Hij schreef een boek waarin hij een ander verhaal vertelt over onze economie, een verhaal dat je nooit hoort. Tot nu. Speciaal voor het New Financial Magazine heeft Kaj een passage uit zijn boek bewerkt tot een kort artikel. T E K S T K A J M O R EL | B EELD NIEK ER ENTS V olgens mij hebben we een groot gemeenschappe- lijk belang in het economische verhaal dat we el- kaar vertellen. We hebben een economie nodig die onze samenleving leefbaar houdt en positief ont- wikkelt. Het vrijemarktkapitalisme heeft ons veel goeds gebracht. Tegelijkertijd valt niet langer te ontkennen dat er ook grote nadelen aan kleven. In mijn boek beantwoord ik achtereenvolgens vier vragen: 1. Hoe komt het dat economie zo overheersend is geworden in ons dagelijks leven? 2. Wat zijn de belangrijkste uitganspunten van onze huidige economie? 3. Wat zijn de belangrijkste gevolgen van onze huidige eco- nomie? 4. Is er een andere economie denkbaar die beter past bij de tijd van nu en oplossingen biedt voor onze grote maat- schappelijke vraagstukken? In antwoord op de laatste vraag presenteer ik in het vierde hoofdstuk mijn conclusies over onze economie in de vorm van een alternatieve economische benadering, die mij vertrouwen geeft voor de toekomst. Ik noem deze benadering de beteke- niseconomie en werk deze uit in tien uitgangspunten. Het ver- haal is bijna rond, maar twee vragen houden mij nog bezig: (1) Gaan we nu snel de stap maken naar de betekeniseconomie of houdt de huidige vrijemarkteconomie ons nog langer in haar greep?; en (2) Als de vrijemarkteconomie een utopie is, zoals Hans Achterhuis concludeert in zijn boek ‘De Utopie van de ZOMER 2018 NFM | 19